T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SIRA NO

 HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

SÜRELİ OLMAYAN YAYIN BANDROLÜ

Bandrol verme işlemleri

YAYFED (Ankara ve İstanbul) tarafından yürütülmektedir.

1-Gerçek Kişiler 2-İşletmeler 3-Dernek ve Vakıflar 4- Kamu Kurumları İçin:

www.telifhaklari.gov.tr  adresinden sırası ile

-Online İşlemler -Bandrol Başvuruları -Başvuru Ekranı -Online Başvuru Ekranı -İnternet Uygulamalarına üye değilim. Üye olmak istiyorum. Üye iseniz kullanıcı adı ve şifre ile girilerek başvuru işlemi yapılır.

Bilgi İçindir

2

SERTİFİKA TALEBİ

(Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar)

           5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 18.4.2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi uyarınca www.telifhaklari.gov.tr  adresinden sırası ile

-Online İşlemler -Sertifika Başvuruları -Başvuru Ekranı -Online Başvuru Ekranı -İnternet Uygulamalarına üye değilim. Üye olmak istiyorum. Üye iseniz kullanıcı adı ve şifre ile girilerek başvuru işlemi yapılır

1. Dilekçe

2. Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

3. Vergi numarası beyanı

4.Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren)

5. Sicil Gazetesi

6. Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler

    için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

7. Banka dekontu

30 Dakika

3

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu 12. Maddesi Gereğince Yardım Talebi

            2863 Sayılı Kanunun 12. Maddesine göre; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik (15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete):

A)PROJE İÇİN İSTENİLEN BELGELER                    

a) Müracaat dilekçesi (kanuni tebligat adresi belirtilmeli)

b) Taşınmaza İlişkin tescil kararı   

c) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor

d) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü

e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

f) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

g) Sit paftası ve imar durumu ile ilgili belge (ilgili belediyeden)

h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği)

B) PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN

BELGELER

a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine,  uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor

b) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü

c)  Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı

d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi

f)  Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

g) Kanuni tebligat adresi,  Valilikten havaleli müracaat dilekçesi

h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği)   

Yıl içinde alınan müracaatlar Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilmekte olup, Bakanlığımızca oluşturulan değerlendirme komisyonunca işleme tabidirler

4

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi Gereğince Turizm Belgesi Talebi

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi gereğince; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (21.06.2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete):

a)       Başvuru dilekçesi

b)       Belge talep eden tesise ilişkin rapor

c)       Taahhütname

d)       Mülkiyet belgesi

e)       Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanı

f)        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur

5

Turizm Enerji Desteği

İLK BAŞVURU

Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislere Enerji Desteği Ödemeleri

6 Eylül 2013 tarih ve 28757 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "ÇEVREYE DUYARLI KONAKALAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR" yürürlüğe konulmuştur.

29 Haziran 2010 Tarih ve 27626 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karara” ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, enerji desteğinden faydalanmak isteyen işletmeler aşağıda belirtilen belgelerle beraber Müdürlüğümüze başvuracaktır.

GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne hitaplı, işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından imzalanmış)

2- İşletmeyi temsile yetkili kişi adına düzenlenmiş İmza Sirküleri

3- Turizm İşletme veya Yatırım Belgesi fotokopisi.

4- Beyan ve taahhütname (İşletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış)

5- Bilgi formu (İşletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış)

6- Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket unvanını, adresini ve en son ortaklı yapısını gösterir)

7- Elektrik faturası örneği.

8- Vergi Levha Fotokopisi örneği.

Bakanlığımızdan alınacak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi

Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislerin Enerji Desteği Ödemeleri ile ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne verilmesi gereken belgeler:

1- Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinden (6183sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamında ibaresi bulunmak kaydıyla) vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını gösterir belge,

2- SGK işyeri sicil numarası,

3- Ödeme yapılacak Banka adı ve IBAN hesap numarası

4- Beyan ve taahhütname (işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından kaşelenip, imzalanmış)

3 Ay

6

Enformasyon ve Tanıtma Hizmetleri

Bilgi talebinde bulunan kişi veya kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Turizm Danışma Bürosu’na müracaatları halinde, Amasya’da gezilebilecek tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi, kent planı, broşür, cd gibi tanıtıcı yayınlar verilmektedir.

Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün

www.amasyakulturturizm.gov.tr  web adresinden de bilgi edinilebilir.

Şahsın müracaatı halinde anında, yazılı talep durumunda

5 gün

7

Profesyonel Turist Rehberliği Faaliyetleri

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği 25.11.2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazete:

Bakanlığımız ve Valiliğimizce görevlendirilecek yetkililer rehber denetimine sahiptir. Görevlendirilen kişiler rehber denetimi ile ilgili raporunu hazırlayıp 15 gün içerisinde Bakanlığa sunar.

15 gün

8

Profesyonel Turist Rehberliği

Vize İşlemleri

Bakanlığımızca düzenlenmiş turist rehberliği seminerine katılan Müdürlüğümüze bağlı profesyonel turist rehberlerinin vize işlemleri:

a)       Seminere katılım belgesi

b)       Adli sicil belgesi

10 dakika

9

Yerel Yönetimlerin Turizm Amaçlı Altyapı Projeleri İçin Yardım Talebi

4848 Sayılı Kanun çerçevesinde;

a)       Gerekçe raporu

b)       Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge

c)       Encümen kararı

d)       Proje uygulama alanına ait doküman (imar planı,  harita,  pafta)

e)       Uygulanacak proje

f)        Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait metraj ve yaklaşık maliyet

2 gün içinde Bakanlığa sunulur

10

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal

Etkinliklerine Yapılan

Yardımlar

Yerel Yönetimler için:

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),

3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

4-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) allınan izin belgesi.

5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Dernek ve Vakıflar için:

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve il Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir)

3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

5-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı İlin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura) sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

11

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardımlar

(Bakanlıktan Maddi Destek almış Özel Tiyatrolara Müdürlüğümüzce Yapılan İşlemler)

a)       Dilekçe

b)       Afiş, davetiye örnekleri (Projelere ilişkin olarak hazırlayacakları afiş, broşür gibi her türlü basılı materyalde "Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla" ibaresini bulundurmak.

c)       Gider belgeleri

d)       Oyunun 25 kez sahnelendiğini gösterir tutanak

1 YIL (Değerlendirme ve Yardım)

12

Korsan Yayın İhbarı İşlemi

5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde:

İl Denetim Komisyonu Faaliyetleri ve gelen ihbarlar, yapılan protokol gereği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulduğundan komisyon tarafından yürütülmektedir.

a)       Dilekçe

15 gün

13

Cumhuriyet Savcısı Güvenlik ve Emniyetten Gelen Kitap, CD, DVD, VCD vb.nin Bandrol Tetkiki

5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde:

Resmi Yazı

Kitap, CD, DVD, VCD

1 ay

14

Güzel Sanatlar Galerisinde Sergi Açma Talebi

Dilekçe

Sanatçının 4 eserinin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi

10 Gün

15

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15.06.1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete):

Yeterlilik Belgesi alabilmek için:

Başvuru yazısı,

Seyahat acentesi işletme belgesi,

Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri,

Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti,

Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belgesi

20 Gün

16

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15.06.1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete):

Başvuru yazısı,

Seyahat acentası işletme belgesi,

Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri,

Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti,

Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belgesi,

Dalış merkez yetki belgesi,   

Dalış merkez yetki belgesi

Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

    k) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

     l)  Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi,

    m) Dalış noktaları,

    n) Jurnal Defteri,

    o) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri,

    ö) Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentasinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol,

    p) Bütün belgelerin asılları veya noterden / ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri verilecektir.

20 Gün

17

“Fiyat Tarifesi” Onayı

1-Dilekçe,

2-Fiyat tarifesi (iki takım)

1 saat

18

“Müşteri Şikâyet Defteri” Onayı

1-Dilekçe

2-Müşteri Şikâyet Defteri

1 gün

19

“Denetleme Defteri”  Onayı

1-Dilekçe

2-Denetleme Defteri

1 gün

20

Tanıtıcı Yayın Talebi

1-Dilekçe

5 Dakika

21

Turizm İstatistik Bilgi Talebi

1-Dilekçe

30 dakika

22

Fotoğraf- Film Çekim Talepleri

Tanıtım Amaçlı Çekimler

Ticari Amaçlı Çekimler

Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekânların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkin Yönerge:

a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği )

b) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopileri

a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı  ile  uyruklarının açıkça belirtildiği)

b) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopileri

c) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

d) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

15 Gün

15 Gün

23

Kısa Süreli  Salon Tahsisleri

(Konser, Tiyatro vb. Etkinlikler İçin)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kısa Süreli Kullanım Yönergesi:

a) Dilekçe  (etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği)

b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu

c) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

1 Ay

Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra

24

Define Kazısı İzin İşleri

Define Arama Yönetmeliği ((27/01/1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazete):

1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli tasviye münhanili harita veya krokisi

2-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel, çap numarasını belirten vaziyet planı

3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları

4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakat name,

 tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakat yazısı

5 İş Günü

25

Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler;

a) Müzenin Gezilmesi

b) Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge Verilmesi

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Amasya Müzesi Pazartesi günleri kapalı,

diğer günler açıktır.

26

Koleksiyonculuk Belgesi Verme

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik(23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete):

Taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi almak isteyenler koleksiyonun bulundurulacağı yere en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerle başvuruda bulunur:

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) İkametgâh beyanı,

c) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı,

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf,

d) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,

e) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon izin belgesi almak için birinci fıkradaki belgelere ek olarak, koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi istenir.

(3)  Güveni kötüye kullanmak, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas, resmi ihale ve alım-satımlarına fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanma, satın alma veya bulundurma suçları ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giyenlere koleksiyon izin belgesi verilmez.

15 Gün

27

Müzelerde Film, Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması

        Müzelerle, Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi, Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (26.01.1984 tarih ve 18293 sayılı Resmi Gazete): 

        Video film ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodüksiyon yapılması, kopya çıkartılması, stampaj alınması hususlarında izin, Bakanlık Merkezince, diğer hususlarda ise ilgili müze müdürlüklerince verilir.

Fotoğraf çekimleri için Valilik Onayı gerekmektedir.

15 Gün

Müzenin açık olduğu günlerde mesai saatleri içinde

28

Vatandaşlar Tarafından Müzeye Getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik (20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete):

Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. 30 gün içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek temini için Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır

29

Müzelerde Bilimsel Araştırma Hizmeti

 

          Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi durumunda istenilen günde

30

Mevzi İmar planı

Taş-Kum Ocağı Açılma Talepleri

HES Projesi

Ağaçlandırma Alanı İncelemesi

Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

Dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi

15 gün

İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracaatçının gerekli şartları oluşturması durumunda

31

Müze Kartı Talebi

15.04.2009 tarih ve 157 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönergesinin 5. Maddesi:

Müze ve Ören Yerlerinden;

1-Nüfus cüzdanı / pasaport / sürücü ehliyeti  

5 Dakika

32

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 23. Maddeleri

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu:

Madde 6: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları

Madde 23: Korunması gerekli taşınır kültür varlıkları

1 ay

33

Ödünç Kitap Verme İşlemi İçin Üye Olunması

Yetişkinler için:

Nüfus cüzdanı ile birlikte üye formu doldurulması

Çocuklar için:

Nüfus cüzdanı ile birlikte üye formu doldurulması

Velisi sayılabilecek birinin (anne, baba, ağabey, abla vb.) üye kayıt formunu imzalaması

Müracaat durumunda

10  dak.

34

Ödünç Kitap Verme İşlemi

Her üyeye 15 gün süreli 3 (üç) kitap ödünç verilebilir.

5 dakika

35

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde Bulunan Yazma Eserlerden Yararlanma

Hangi eserden, ne amaçla yararlanmak istediğine dair dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük” uyarınca ödenmesi gereken ücretin banka dekontu.

1 saat

36

İnternet Hizmeti

-Kütüphane Üye Kartı

3 dakika

AÇIKLAMA: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. Ayrıca, bu başvuruların dışında Bakanlığımız Merkez teşkilatını ilgilendiren konularla ilgili müracaatlar zamanında Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilecektir.

İlk Müracaat Yeri   : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 

İsim                          : Hakan KARAMAN

Unvan                      : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜR V.

Adres                       : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tel                            : 0358 218 29 80

Faks                         : 0358 218 33 85

Web Mail                :iktm05@kultur.gov.tr

Web Site                  :amasyakulturturizm.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri           : AMASYA VALİLİĞİ         

İsim                                        : Nevzat SİNAN

Unvan                                    : Vali Yardımcısı 

Adres                                    : Amasya Valiliği 

Tel                                          : 0358 218 10 33

Faks                                       : 0358218 11 33