T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Amasya Müze Müdürlüğü Hizmet StandartlarıSIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENECEK BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
11Koleksiyonerlik 1-Dilekçe ve ekli belgelerle başvuru yapılır Taşınır Kültür ve tabiat varlıkları koleksiyonculuğu yapmak isteyenler en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Bu başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir. a) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, b) ikametgâh belgesi, c) Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, d) Üç adet vesikalık fotoğraf, e) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi, f) Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirtir bir liste, g) Tüzel kişilerden ise, e ve f fıkralarında belirtilen belgeler ile yetkili Kurullarından alınan karar veya onay. Yer Değiştirme Koleksiyoncular eserlerini belgelerinde gösterilen yerin dışında bulunduramaz veya depo meydana getiremezler. Koleksiyonların yerini değiştirmek isteyenler, yeni yerlerini bağlı oldukları müze müdürlüğüne yazı ile bildirerek izin isterler. Müze müdürlüğünün izni olmadan yer değişikliği yapılamaz. Sergileme Koleksiyoncular koleksiyonlarını Müze müdürlüğünün izni ile yurt içinde belgelerinde belirtilen yer dışında sergileyebilirler. Sergileme süresi müze müdürlüğünce belirlenir. Serginin her türlü güvenliğinden koleksiyoncu sorumludur. Yurt Dışından Koleksiyon Getirme Yurt dışından koleksiyon getirmek serbesttir. Kültür ve tabiat varlıklarından oluşan koleksiyon getirenler, varlıkların her birinin niteliklerini belirten fotoğraflı envanter listesini girişlerinde beyan etmek ve bu listenin bir nüshasını Bakanlığa vermek zorundadırlar. Bu şekilde giren varlıklar beyan listesine uygun olarak yurt dışına çıkarılabilir. 1 AY
12Define Arama Kazısı 1- Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler. 2-Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır. Define aranacak yerin a)Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi, b)Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı, c)Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları, d)Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, eklenir. e) Define aranacak yer 100 m2yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir. 1 AY
13Tescil Tespiti İçin Eser tescilinin yapılması amacı ile Müze Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır 15 AY
14Kültür Varlığı Buluntusu Ve Koruması Kültür varlığı buluntusu haberi ve koruması başvurusu için Müze Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur 1 GÜN
15İnşaat İçin Kazı Yapılması İnşaat için kazı yapılması amacı ile Müze Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır 1 HAFTA